امروز: دوشنبه 22 مهر 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

پاورپوینت ابزارهای هفتگانه جدید کنترل کیفیت

پاورپوینت ابزارهای هفتگانه جدید کنترل کیفیت دسته: فایلهای با ارزش سایر رشته ها
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 636 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 50

دنلود پاورپوینت ابزارهای هفتگانه جدید کنترل کیفیت

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

نمودارروابط:

تعریف: دیاگرام روابط یک تصویر عینی ازنقشه هااست که چگونگی علت واثرگذاری لینک های مختلف،مسائل چندمتغیره ونتایج موردنظررادرمجموعه نمایش میدهد.

ایجادیک نمودارروابط:

1-برای هر عنصری که با موضوع درگیرمیشود یک  نماد به نموداراضافه کنیم

2-هرعنصر را با بقیه مقایسه کنیم.ازتاثیر فلشها برای اتصال عناصرمرتبط به هم استفاده کنیم(تاثیری هرعنصررابرعنصردیگرنمایش دهیم)

-اگر2عنصربریکدیگرتاثیرمیگذارندبرای بازتاب قوی ترباید فلش رارسم کنیم.

3-عناصربابیشترین فلش خروجی،ریشه علل یا محرک ها خواهند بود.آنهایی که بیشترین فلش ورودی را دارند نتایج اصلی یا نتایج خواهند بود
جداکردن مشکلات دربخشها
طرح یک نمادبرای هربخشی ازمشکل:
استفاده ازتاثیرفلشهابرای اتصال عناصرمرتبط باهم
-این نمودارازبین 7 ابزارجدید کنترل کیفیت غالبا کمترمورداستفاده قرار میگیرد.
-امادریک وضعیت نسبتادرهم،یک ابزارقدرتمندشامل گروهی از نقشه هاوفعل وانفعالات بین عوامل آن است وبه تمرکزبرروی بسیاری از موضوعات مهم کمک میکند

اطلاعات بیشتر:

چه وقت ازنمودار روابط استفاده کنیم؟

1-ازآن درتجزیه وتحلیل موقعیتهای پیچیده که درآن مسائل پیچیده متعدد وجود دارد استفاده می شود.

2-وقتی که مشکل کنونی مهمتراز مشکل زمینه است ازآن استفاده میشود.

3-همچنین درساختن رضایت عمومی در گروه مفیداست.

4-ازان معمولا درنقشه روابط علت ومعلول استفاده می شودامادرنقشه های نوع دیگر ازروابط  نیز ازآن استفاده می شود.

5-استفاده ازآن بجای نموداروابستگی زمانی که روابط منطقی بجای روابط ذهنی وجود دارد.

6-استفاده ازآن بجای نمودارعلت و معلول زمانی که علت ها سلسله مراتبی نیستند یا وقتی که مسائل پیچیده وجود دارد.

چطورآن را یادبگیریم:
دربسیاری ازمواردچندرابطه پیچیده بین چندین عنصرمختلف درمشکل وجوددارد،که مشابه ساختارسلسله مراتبی یا ماتریسها نمی توان آنها راسازماندهی کرد.دیاگرام روابط، این شرایط رابانمایش روابط بین آیتم ها باشبکه ای از فلشها نشان می دهد مانن شکل روبه رو:
بیشترین استفاده نمودارروابطدرنشان دادن روابط بین یک یا چندین مشکل وعلل آنهاست، همچنین درنمایش روابط پیچیده بین عناصرمی تواند استفاده شود مانند جریان اطلاعات دریک فرآیند.
دیاگرام روابط شامل یک یا چندین  اثروتعدادی علت است،با پیکان هایی که ازعلت به  معلول کشیده میشوند.شبکه ای ازفلش ها که چندین علت را بهم وابسته می سازد.در نتیجه می توان یک نمودار پیچیده علت ومعلول طراحی کرد.توجه داشته باشید که علت ها بصری هستند و از معلول ها متفاوتند.
دیاگرام:
جریان فلشهاازعلت به ریشه علت کشیده می شوند.حذف علل ریشه منجربه حذف علل بعدی میشود.
یک علت باچندین جریان فلش درآن یک تنگنارا نشان میدهدوباتوجه به چندین علت کمکی مرتبط با آن حذف آن مشکل است
کلیداصلی کلیدی است که برای اتصال به علت بعدی انتخاب شده است.علل کلیدی ممکن است دربرخی راهها برجسته ترباشند.
یک دیاگرام روابط زمانی خوب است که دارای یک تعادل برای علل ومعلول هاباشد بطوریکه مشکل راکامل وواضح توصیف کندبدون اینکه درجزییات ابهام باشدیاخلاصه شوند
مثال ها:
یک شرکت شامل مهندسین مشاورازدیاگرام روابط  برای اطمینان یافتن پوشش دادن به تمام احتمالات ممکن استفاده میکنند.مثل پوشش گزارشات مربوط به یک خط لوله گازدرکشور
مدیرکتابخانه بااستفاده ازنمودارحالت برای شناسایی گزارشات کتابها ازتحویل کتابها تازمان بازگشت آنها وعمل به قوانین استفاده میکند
مهندس تولیدازدیاگرام روابط برای نشان دادن چگونگی جریان ماشینها،مواد،فرآیندوبهبودجریان فلزات ازطریق یک فرآیندبرنامه ریزی شده استفاده می کند
چطورآن راانجام دهیم:
1-تشکیل یک تیم4یا7نفره ازافرادی که برروی مشکل کارکنند.تیم ایده آل تیمی است که دارای دانش کاری در منطقه(به طوری که بتواندمشکلات راشناسایی کند)باشد وبتواندمشکلات بالقوه منطقه را پوششش دهد.
2-چگونگی به تصویرکشیدن نوع رابطه ونمایش دادن آن را شناسایی کنیم.شناسایی یک راه مفید برای پاسخ به یک سوال وشناسایی آیتم های وابسته به آن مشخص کنیم.به عنوان مثال :چه کاری باید قبل از این آیتم انجام شود؟
تشویق افرادبه یک رویکرد مشترک دریک نشست عمومی باطرح یک سوال ساده
-شایع ترین نمودارروابط نموداری است بین علل ویک یاچندمشکل واین سوال پیش می آید که مستقیما کدام علت موردتوجه است؟
3-هرمشکل را به طور واضح و کامل بیان کنیم اماجملات کوتاه باشند.این ممکن است یک کلید مهم باشد که ازطریق چندابزارمورداستفاده تعریف می شود.ممکن است بیش ازیک مشکل وجود داشته باشد.علامت گذاری کارت های مشکلات وتمایز آنها ازسایر کارتهابه عنوان مثال حاشیه آنها را تیره ترکنیم.
4-تولید مجموعه ای از آیتم های مربوط به دیاگرام روبط.روشهای متعددی وجوددارد که به تعدادی از آنها اشاره شده است:
 4-تولید مجموعه ای از آیتم های مربوط به دیاگرام روبط.روشهای متعددی وجوددارد که به تعدادی از آنها اشاره شده است:
-بااستفاده ازطوفان ذهنی وجلسه تکنیکی وشناسایی روابط وسوال از مرحله دوم
-استفاده ازآیتم هایی که ازابزاربدست می آیند،مانندپیوستگی روابط،نمودارعلت ومعلول ونموداردرختی
-اطلاعات همچنین می تواند ازراههای دیگر مانند نظرسنجی جمع آوری شودکه درآن نشان می دهد چه کسی چه چیزی گفته البته بایدجمله بندی ها حفظ شود تاوابستگی ها ازبین  نرود
ارسال هریک ازآیتم ها برروی کارتهای 5*3تااز کارت مشکلات متمایز شود به عنوان مثال نوشتن کارت مشکل با چاپ درشترویااضافه کردن یک جای ویژه درمتن ومشخص کردن حدود15تا50کارت.بااستفاه ازابزار کمترازحل دستی به مشکل برمیخوریم
5-اگرطوفان ذهنی استفاده شده درمرحله4دریک پارکینگ اجراشودممکن است منطقه به یک منطقه سازماندهی شده تبدیل شود.اگرازروشای دیگه استفاده شودممکن است این اطلاعات ازرشمند نگه داشته شوند(مانندوابستگی گروهها)
قراردادن کارتها به صورت تصادفی وبدون الگوهای ازپیش تعیین شده وتشویق اندی شه های خلاق برای سازماندهی اداف مانند مرحله7
6-شناسایی وعلامت گذاری آیتم های اصلی تا بیشتربه آنها رسیدگی شودبه طورمثال وقتی از یک دیاگرام روابط استفاده میشود عمل ممکن اس شامل موارد زیرشود:
شناسایی کارتهای علت با بیشترین فلش خروجی وورودی ممکن است یک راه آسا و تاثیرگذارباشد
شناسایی علت ها با تعداد فلش هایی که آن را ترک میکندممکن است به حل وفصل مشکلات بعدی کمک کند
شناسایی علت خایی که چندین فلش به آن وارد می شود ودر تنگنا قرار می گیرد
شناسایی علت هایی که هیچ فلشی به آنها وارد نمی شود ویک ریشه ثابت هستند
7-یک نموداربه عنوان یک پیش نویس استفاده میشود ودرآن علل فرضی نیزممکن است وجود داشته باشدبررسی علل مفروضی ممکن است همان علل واقعی باشدوخلاصه آن برای ایجاد تغییرا ت،تغییرات نسخه اصلی رانشان می دهد
اگردیاگرام روابط توسط مردم خوانده شود آنها سمبل ها و کلید های آن را ممکن است درک نکنند
8-مرور تغییرات مشخص شده به روزرسانی سند براساس آن وتکراروبررسی آن در صورت لزوم.برای رسیدن به موارد کلیدی باید برنامه ریزی کرد وطبق برنامه پیش رفت.
شامل 50 اسلاید POWERPOINT

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت ابزارهای هفتگانه جدید کنترل کیفیت , ابزارهای هفتگانه جدید کنترل کیفیت , دنلود پاورپوینت ابزارهای هفتگانه جدید کنترل کیفیت

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر